Пререгистрация на фирми само за 60 лв.

Защо е необходимо ?

 

В контекста на най-добрите европейски практики, Парламентът прие Закон за търговския регистър в сила от 1 октомври 2006 г. Съгласно Закона, търговската регистрация вече ще се извършва в териториалните звена на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието по изцяло нова процедура.

С новия закон за първи път фирмите ще имат уникално име за цялата страна, а не само за района на окръжния съд по регистрацията на търговеца, както беше преди въвеждането на новата уредба.

 

До кога трябва да се пререгистрирате ?

 

Вече е факт новият краен срок за пререгистрация - 31.12.2011 год. След него фирмите, които не се пререгистрират, биват служебно заличени.

Агенцията служебно ще вписва търговеца и прекратяването на дейността му, ще назначава ликвидатор, ще определя възнаграждението му и срока на ликвидацията.  Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца.

 

Необходими документи за пререгистрация:

 

  • Удостоверение за актуално състояние на Вашата фирма - ние също можем да ви окажем съдействие за издаването му

  • Актуален устав на вашата фирма - трябва да ни представите заверено от управителя копие на актуалния устав (дружествен договор) - в случаите, когато правно-организационната форма на Вашата фирма изисква наличието му. 

  • Заявление/я по образец - нашата задача е да подготвим заявлението/ята според изискванията на нормативната база. Заявлението трябва да бъде заверено нотариално от управителния орган на фирмата.

  • Копие от булстат картончето

  • Печат на фирмата

  • Лична карта на управител и съдружници 

  • Нотариално заверено пълномощно
     

Колко ще Ви струва пререгистрацията ?

 

За пререристрация държавна такса не се дължи. Нашата такса за услугата по пререгистриране е 60,00 лв., в която се включват и разноските за нотариална на подписа пред нотаруис, т.е. ви спестяваме допълнителните разходи, като ги поемаме ние. След приключване на процедурата по пререгистриране ще получите от нас документа удостоверяващ пререгистрацията на вашата фирма в търговския регистър при Агенция по вписванията.